spolek Orlovák informuje:

26. 04. 2015, 14:40 hod.

Předchozí články se přesouvají do "Archivu".

 

O zákazu a nařízení města

 

Tentokrát:Obecně závazná vyhláška města Orlová, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Orlová.“ /dále jen „OZV“/

 

Pokud OZV, pod vedením zimnodoláka Ing. Josefa Klimši /ANO/, ani neprojednala příslušná a městem zřízená komise Rady města Orlová, je tedy zcela potvrzena nekompetentnost komise a především je evidentní nezájem a neznalost předsedy této komise, která je poradním orgánem rady města.

Dobrý úmysl této vyhlášce rozhodně nelze upřít. Mnoho lidí to zná. Především v zástavbě rodinných domů. Kouř pocházející ze spalování čehokoli, nejen v otevřeném ohništi, za jakýmkoli účelem je obtěžující. Hlavně, když bezohlednost některých domkařů a pseudo zahrádkářů - opravdu nezná mezí!

Možností je mnoho, jak se v Orlové spalování za účelem likvidace spalovaného materiálu vyhnout. /kompostování, využití svozu BIO odpadu, ZDARMA odevzdání ve městem Orlová zřízených sběrných dvorech/

Tedy zdálo by se, že přijetí OZV  je zcela zbytečné. Ale všichni známe skutečný stav a je jasné, že existuje reálná potřeba korigovat funkci zakládaných ohnišť.  Ovšem v současném znění je OZV nepovedeným paskvilem, který zhola nic neřeší. Zřejmě je právní povědomí odpovědných lidí nízké a úřad asi neobsahuje dostatečně fundované lidi, kteří by dokázali sestavit několik vět tak, aby schvalovaná OZV mohla být uplatněna v reálném životě města.

Připravená OZV se na první pohled vlastně tváří, jako by spalování mokrých rostlinných materiálů bylo ve městě Orlová možné!

Zodpovědní lidé, kteří vyhlášku zpracovali si jednoznačně nepoložili některé zásadní otázky:

  • Co se rozumí pojmem „suchý“ pro potřeby OZV?
  • Jak se vlastně veličina „suchosti“ bude měřit, stanovovat? Kolik je odborně způsobilých a proškolených lidí, pro zajištění nejen dodržování, ale také vymáhání dodržování OZV?
  • Kdo bude spolehlivě určovat typy ohnišť a posuzovat účel spalování?
  • Existuje možnost spalování za jiným účelem než je likvidace? Tedy je možné uznat nějaké spalování jako činnost, jejíž účelem je tvorba popele, jako hnojiva, nebo složky sloužící na biologické bázi k úpravě Ph v půdě?

Doufejme, že zastupitelé odkáží OZV v současném stavu k přepracování a za takto odvedenou práci bude odpovědným vystavena dostatečná "pochvala", aby se to z jejich strany vícekrát neopakovalo.


 

 


V části - Fórum - můžeš případně reagovat u všech TÉMAT a také možnost reagovat na názory ostatních.


Seznam                                                            Google